Рівні навчальних досягнень на уроках інформатики

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І.Початковий

1

Учень (учениця):

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;
 • знає і виконує правила безпеки життєдіяльності під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Учень (учениця):

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень (учениця):

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ.Середній

4

Учень (учениця):

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;
 • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;
 • має елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Учень (учениця):

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;
 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;
 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень (учениця):

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;
 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;
 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;
 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері
 

ІІІ.Достатній

7

Учень (учениця):

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;
 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;
 • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

8

Учень (учениця) вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;
 • контролювати власну діяльність;
 • самостійно виправляти вказані вчителем помилки;
 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;
 • використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Учень (учениця):

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;
 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;
 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;
 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;
 • використовує електронні засоби для пошуку потрібних відомостей

IV.Високий

 

10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень (учениця):

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;
 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;
 • має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Учень (учениця):

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;
 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;
 • вміє самостійно знаходити джерела даних і відомостей та використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;
 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;
 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;
 • має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Учень (учениця):

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;
 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;
 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях